Podmínky použití

Od 25. dubna 2013.

1. Obecná ustanovení - oblast působnosti.

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou výhradně použitelné; Glasdon Europe AB neuznává protichůdné nebo odchylné obchodní podmínky, pokud není výslovně písemně dohodnuto. Tyto všeobecné podmínky platí také v případě, že společnost Glasdon Europe AB, která ví o rozporných nebo odlišných podmínkách zákazníka, poskytuje zákazníkovi nekvalifikovanou doručovací službu.

(2) Veškerá naše ujednání se zákazníkem uzavřená ke zpracování objednávky jsou zahrnuta v potvrzení objednávky. Objednávky a potvrzení přijetí objednávky musí být písemné.

(3) Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují pouze na zboží vyrobené společností Glasdon Europe AB a pouze pro dodávky na území České republiky.

2. Internetová nabídka

(1) Zákazník může závazně objednávat poštou, faxem, e-mailem nebo přímo na naší Webové stránce www.glasdon.com. Při objednávce přes náš Web obdrží zákazník od nás automaticky vygenerovaný e-mail, který potvrzuje přijetí objednávky. Závazné přijetí nabídky se provádí samostatným potvrzením objednávky, kterou klientovi zasíláme písemně poštou, faxem nebo e-mailem.

3. Informace o Produktu

(1) Zákazník si může objednat všechny Produkty dostupné v sortimentu Glasdon Europe AB na Webové stránce www.glasdon.com.

(2) Specifikace Produktu, ceny a další údaje týkající se našeho sortimentu výrobků jsou závazné, pouze pokud se na ně smlouva výslovně vztahuje.

4. Podmínky a čas dodání

(1) Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, vztahují se ceny na dodávky na území České republiky a zahrnují balení a dopravu. Za dodávky v této oblasti nejsou zákazníkovi účtovány náklady na dopravu ani balení.

(2) Pokud se strany místo specifikovaného data dodání dohodnou na období, ve kterém by měla být objednávka doručena - tento čas se počítá od data potvrzení objednávky.

5. Kontrola dodávky.

(1) Kupující je povinen zkontrolovat přijaté zboží na zjevné vady, zkontrolovat, zda počet palet a balení odpovídá množství uvedenému v přepravních dokladech. Nesrovnalosti by měly být neprodleně nahlášeny společnosti Glasdon Europe AB.

(2) V případě poškození, ke kterému došlo během přepravy, je situaci potřeba neprodleně nahlásit dopravci a uvést v přepravních dokladech.

6. Ceny

(1) Ceny nezahrnují zákonnou DPH; připočte se k faktuře v zákonné částce platné v den jejího vystavení.

(2) V případě dodávek do jiných oblastí, než jsou oblasti uvedené v bodě 4.1, jsou zákazníkovi částečně účtovány náklady na dopravu a balení. Výše nákladů na dopravu a balení, jakož i celní a jiné dodatečné poplatky účtované zákazníkovi, ukazuje naše potvrzení objednávky.

7. Platební podmínky

(1) Glasdon Europe AB si vyhrazuje právo provádět kreditové kontroly před schválením způsobu platby faktury. Po pozitivní kontrole kreditu a pokud potvrzení objednávky nestanoví jinak, je čistá kupní cena (bez odpočtů) splatná do 30 dnů od vystavení faktury. Pokud jde o důsledky opožděné platby a úroků, použijí se švédské zákonné předpisy (1975: 635) (Räntelag).

(2) V případě, že zákazník platbu neprovede ve sjednané lhůtě, má Glasdon Europe AB právo zaslat upomínku na platbu s úrokem z prodlení. Pokud ani po 10 dnech od odeslání upomínky zákazník platbu neprovede, má společnost Glasdon Europe AB právo převést inkaso na inkasní společnost, aniž by o tom musela zákazníka informovat. K výši nedoplatků (1974: 182) (Inkassolag) se připočítají náklady na inkaso a upomínky zaslané společností pro vymáhání pohledávek.

(3) V případě společnosti Glasdon Europe AB je včasná platba obzvláště důležitá, proto se opožděná platba považuje za porušení smlouvy. V tomto případě má Glasdon Europe AB právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, bez ohledu na to, zda jsou výrobky v držení kupujícího nebo ne. Úplný nebo částečný nedostatek platby za objednávku také způsobí, že společnost Glasdon Europe AB pozastaví dodávky, vyžádá si další zabezpečení a změní platební podmínky.

8. Ukončení smlouvy

(1) Glasdon Europe AB může smlouvu s okamžitou účinností vypovědět, pokud:

  • zákazník je v prodlení s platbou
  • zákazník vyhlásí konkurz, zahájí řízení o vyrovnání nebo vymáhání, zahájí likvidaci nebo je jinak insolventní nebo
  • zákazník významně poruší smluvní podmínky nebo je jinak neloajální.

9. Strach z porušení smlouvy

(1) Má-li společnost Glasdon Europe AB přesvědčivé důvody domnívat se, že zákazník nedodržuje významná smluvní ustanovení, může pozastavit dodávku a požádat o jistotu za řádné plnění smluvních závazků.

10. Odpovědnost a záruka

(1) Glasdon Europe AB zajišťuje, že nabízené Produkty jsou vyráběny profesionálně a splňují všechny dohodnuté požadavky. V případě závady se zavazujeme opravit poškozený Produkt nebo jej vyměnit za nový nebo snížit jeho cenu. Záruka se vztahuje na vady, které se projevily po dodání Produktu zákazníkovi a které byly nahlášeny písemně do 12 měsíců od dodání.

(2) V případě vrácení poškozeného Produktu je zákazník povinen dodržovat pokyny společnosti týkající se způsobu reklamace a vrácení zboží, pokud se strany nedohodnou jinak.

(3) Výše ​​uvedená záruka se nevztahuje na služby poskytované společností Glasdon Europe AB.

11. Omezení odpovědnosti

(1) Odpovědnost společnosti Glasdon Europe AB za chyby, opomenutí nebo zpoždění je omezena na pokuty stanovené ve smlouvě a v žádném případě se nevztahuje na nepřímé ztráty, pokud chyby, opomenutí nebo zpoždění nejsou výsledkem našeho úmyslného porušení smlouvy nebo hrubé nedbalosti.

12. Odpovědnost za výrobek

(1) Glasdon Europe AB odpovídá za škody způsobené jeho výrobky třetím stranám, pokud to vyplývá ze zákona o odpovědnosti za výrobky (1992: 18) (Produktansvarlag).

13. Zřeknutí se odpovědnosti

(1) Pokud jedna ze smluvních stran není schopna plnit smlouvu z důvodu okolností, které jsou mimo jejich kontrolu a které nemohly být předvídány v době uzavření smlouvy, a následkům, kterým nemohlo být zabráněno, může to odůvodnit odložení termínových smluv a osvobození od sankcí. Pokud okolnosti, které brání straně v plnění smlouvy, trvají déle než 3 měsíce, může kterákoli strana od smlouvy odstoupit bez odpovědnosti.

14. Převod práv

(1) Zákazník nesmí bez písemného souhlasu společnosti Glasdon Europe AB převádět svá práva nebo povinnosti vyplývající ze smlouvy se společností Glasdon Europe AB.

§8. Místo jurisdikce - místo plnění

(1) Použije se švédské právo.

(2) Spory budou urovnány rozhodčím řízením podle švédského rozhodčího práva (1999: 116) (Lag om skiljeförfarande). Pokud se však spor týká platby za doručení, může být věc předložena soudu veřejné moci. Jazyk, který by se měl použít k řešení sporů, je švédština. Příslušným soud je ve městě Göteborg, Švédsko. Glasdon Europe AB má také právo žalovat zákazníka u soudu příslušného podle místa jeho bydliště.