Podmínky použití

Účinné od: 1. července 2012

Tyto Všeobecné podmínky použití a naše Zásady ochrany osobních údajů upravují způsob, jakým používáte webové stránky www.glasdon.com a Váš vztah se společností Glasdon International Limited (dále jen „Glasdon“, „my“, „nás“, „naše“ nebo „nám“). Podmínky si prosím pečlivě přečtěte. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte webové stránky www.glasdon.com. Pojmem „Vy“ se myslí uživatel či návštěvník webových stránek www.glasdon.com.

1. Přijetí Podmínek.

Souhlasíte s podmínkami a ujednáními uvedenými v těchto Všeobecných podmínkách použití (dále jen “Podmínky” či “Podmínky použití”) vztahujícími se k webovým stránkám www.glasdon.com a k jakékoliv navazující adrese URL (dále jen „webové stránky“) a ke službám, které prostřednictvím webových stránek poskytujeme. Tyto Podmínky použití představují závaznou smlouvu mezi Vámi a Glasdonem a upravují používání webových stránek. Jednou za čas můžeme podmínky těchto Podmínek použití změnit. Tím, že budete naše stránky po zveřejnění takových změn nadále používat, souhlasíte s upravenými Podmínkami použití.

NÁVŠTĚVOU A/NEBO POUŽITÍM WEBOVÝCH STRÁNEK SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE NÁVŠTĚVA A JAKÝKOLIV SPOR Z NÍ VZNIKLÝ PODLÉHÁ TĚMTO PODMÍNKÁM POUŽITÍ A NAŠÍM ZÁSADÁM OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Vyhrazujeme si právo odepřít přístup k webovým stránkám osobám, které tyto Podmínky použití poruší, které dle našeho názoru omezují ostatní při používání webových stránek či porušují práva ostatních.

2. Soukromí.

Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů a informujte se o tom, jak Glasdon shromažďuje, používá, sdílí a chrání vaše osobní údaje.

3. Registrace.

Můžeme požadovat, aby návštěvníci webových stránek, kteří chtějí provádět určité transakce, jako je například nákup produktů, požádali, aby jim zavolal některý z našich obchodních zástupců a aby se přihlásili k jednorázovému odběru našeho zpravodaje, aby se mohli na webových stránkách zaregistrovat. K registraci může být zapotřebí uvést jméno, telefonní číslo a emailovou adresu. Dále je možné, že si registrující se osoby budou muset zvolit přezdívku a heslo. Přihlásit se na webové stránky, provádět určité transakce a upravovat své údaje můžete pouze prostřednictvím své přezdívky a hesla. Tím, že se zaregistrujete, potvrzujete, že údaje, které jste uvedli při registraci (mimo jiné včetně emailové adresy), jsou správné a Vaše vlastní. Pokud tomu tak není, můžeme omezit či přerušit Váš přístup k webovým stránkám. K registraci můžete souhlasit pouze, pokud jste starší 13 let.

Jste zodpovědní za to, aby Vaše heslo zůstalo důvěrné, a za veškeré činnosti, které budou provozovány pod Vaší přezdívkou a heslem. Pokud si všimnete neautorizovaného používání Vašeho účtu či narušení bezpečnosti Vašeho hesla, urychleně nás o tom informujte.

Poskytujete nám svou emailovou adresu pro účely získávání sdělení od nás. Pro informace o tom, jaké druhy sdělení můžete neodebírat a jak zrušit jejich odběr si prosím přečtěte naše Zásady ochrany osobních údajů.

4. Práva duševního vlastnictví.

Udělení oprávnění od nás pro Vás. Materiály poskytované prostřednictvím webových stránek, mimo jiné včetně informací, dokumentů, článků, obrázků, ochranných známek, obchodních názvů, fotografií, textů, grafiky, log, ikon, digitálního obsahu ke stažení, softwaru, videí, audio nahrávek a kompilací dat (dále jen „obsah Glasdonu“) jsou poskytované Glasdonem nebo vybranými třetími stranami a mohou být chráněny autorskými právy či jinými zákony upravujícími práva duševního vlastnictví či majetková práva. Glasdon Vám uděluje exkluzivní, odvolatelné, omezené oprávnění prohlížet a používat webové stránky a obsah Glasdonu.

Vlastnictví a omezení. Veškerý obsah Glasdonu je ve výlučném vlastnictví Glasdonu, přidružených společností, nebo vybraných poskytovatelů třetích stran a je chráněn autorskými právy, ochrannou známkou či jinými zákony, nařízeními či normami upravujícími práva duševního vlastnictví. Pokud to není výslovně povoleno v těchto Podmínkách použití, tyto materiály nemohou být kopírovány, množeny či distribuovány pro komerční účely, ani nemohou být upravovány, nahrávány, stahovány či znovu zveřejňovány (a to jak kompletní materiály, tak jejich části) na jiných webových stránkách. Nemůžete množit, upravovat, distribuovat či veřejně zobrazovat webové stránky ani obsah Glasdonu (a to jak kompletně, tak částečně) jinak, než je výslovně povoleno v těchto Podmínkách použití. Pokud budete chtít kopírovat a/nebo distribuovat jakoukoliv část webových stránek či obsahu Glasdonu jiným způsobem, než je výslovně povoleno v těchto Podmínkách použití, musíte kontaktovat Glasdon a získat písemné povolení. Bez písemného povolení od Glasdonu nemůžete používat ani množit žádnou ochrannou známku, obchodní název či značku služby z našich webových stránek.

Udělení oprávnění od Vás pro nás. Pokud nám poskytnete jakýkoliv materiál, dáváte tím najevo, že jste majitelem daného materiálu, nebo že materiál poskytujete s výslovným povolením vlastníka materiálu. Poskytnutím materiálu v rámci jakékoliv části našich webových stránek či v rámci našich služeb souhlasíte s tím, že nám takový materiál poskytujete permanentně, neomezeně, neodvolatelně, bezplatně, globálně, převoditelně, a neexkluzivně a že takový materiál můžeme množit, upravovat, archivovat, zveřejňovat, zobrazovat či jiným způsobem distribuovat dle vlastního uvážení, a to prostřednictvím jakéhokoliv prostředku, který je v současné době známý, nebo který bude v budoucnosti vyvinut, jakýmkoliv způsobem, který uznáme za vhodný (např. v rámci online i offline odvozených děl) a za jakýmkoliv účelem. Také souhlasíte s tím, že Vás můžete označit za autora jakýchkoliv Vašich příspěvků, a to uvedením Vašeho jména, emailové adresy či přezdívky dle našeho uvážení. Také si vyhrazujeme právo (ale nezavazujeme se) smazat, přesunout či upravit jakékoliv příspěvky, které budeme považovat za nepřijatelné či nevhodné, ať už z právních či jiných důvodů.

5. Odkazy/rámy.

Je zakázáno kamkoliv přidávat odkazy či rámy na webové stránky či jakýkoliv obsah či stránky v rámci webových stránek. Tvorba takových odkazů či rámů je porušením těchto Podmínek, a pokud se toho dopustíte, Glasdon Vám může omezit či přerušit přístup k webovým stránkám a usilovat o jakékoliv další dostupné prostředky právní nápravy, a to buď kapitálové, nebo v souladu s těmito Podmínkami.

6. Chyby, opravy a změny.

Neprohlašujeme ani nezaručujeme, že na webových stránkách nebudou chyby, virusy či jiné škodlivé komponenty, ani že budou stávající chyby opraveny. Neprohlašujeme ani nezaručujeme, že informace dostupné na webových stránkách jsou správné, přesné, aktuální či jakkoliv jinak spolehlivé. Kdykoliv můžeme změnit vlastnosti, funkce či obsah webových stránek. Vyhrazujeme si právo upravovat či mazat dokumenty, informace či jakýkoliv jiný obsah na webových stránkách jak uznáme za vhodné.

7. Obsah a služby třetích stran.

Na webových stránkách se může objevit obsah třetích stran, nebo takový obsah může být přístupný prostřednictvím odkazů na webových stránkách. Nejsme zodpovědní ani nepřebíráme odpovědnost za jakékoliv chyby, právní nesrovnalosti, pomluvy, opomenutí, nepravdy, obscénnosti, pornografii či nadávky v takových prohlášeních, názorech, stanoviscích či jiných formách obsahu na webových stránkách. Berete na vědomí, že informace a názory obsažené v obsahu třetích stran reprezentují výhradně názory autora daného obsahu a že se s těmito informacemi neztotožňujeme, ani s nimi nutně nemusíme souhlasit.

8. Protiprávní jednání.

Vyhrazujeme si právo prošetřovat stížnosti či ohlášení porušení těchto Podmínek a učinit jakékoliv kroky, které uznáme za vhodné, mimo jiné včetně ohlášení jakéhokoliv domnělého protiprávního jednání donucovacím orgánům, dozorným orgánům, či jiným třetím stranám, a poskytnout těmto osobám či subjektům všechny potřebné či vhodné údaje vztahující se k Vašemu profilu, emailové adrese, historii používání, zveřejněným materiálům, IP adresám a údajům o provozu.

Při používání webových stránek dále nemůžete:

 • omezovat ostatní uživatele při používání webových stránek nebo jim v jejich používání bránit;
 • bez souhlasu Glasdonu jakýmkoliv způsobem, ať už přímo či nepřímo, znovu zveřejňovat, distribuovat, měnit, upravovat, kopírovat, rámovat, pronajímat či prodávat jakýkoliv komponent webových stránek či vytvářet jakákoliv odvozená díla s ohledem na uvedené;
 • rozebírat, dekódovat, dekompilovat či jakkoliv jinak upravovat webové stránky či rozhraní nebo softwarové programy, ze kterých se webové stránky skládají;
 • bez výslovného písemného souhlasu používat těžbu osobních údajů, roboty, pavouky, web scraping či jakýkoliv automatizovaný způsob pro přístup k webovým stránkám za jakýmkoliv účelem; toto ustanovení se ale nevztahuje na indexaci či aktualizaci internetových vyhledávačů;
 • podnikat jakékoliv kroky, které by bránily provozu webových stránek či do jejich provozu zasahovaly a které by podstatně změnily obsah webových stránek;
 • přenést na webové stránky jakýkoliv virus, trojského koně či jakékoliv jiné škodlivé komponenty;
 • nahrávat, zveřejňovat, zasílat emailem či vysílat jakýkoliv protiprávní, škodlivý, výhružný, hrubý, urážlivý, pomlouvačný, hanlivý či obscénní obsah;
 • vydávat se za jakoukoliv osobu či subjekt; pokusit se skrýt zdroj jakéhokoliv obsahu, který zveřejníte na webových stránkách, či nepravdivě uvést nebo se mylně vyjádřit o vlastním přidružení k jinému subjektu;
 • nahrávat, zveřejňovat či vysílat jakýkoliv obsah, který nemáte dle žádného právního předpisu či svěřeneckého vztahu právo sdílet;
 • nahrávat, zveřejňovat, zasílat emailem, vysílat či jakkoliv jinak zpřístupňovat jakýkoliv obsah, který porušuje jakýkoliv patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva či vlastnická práva jakékoliv strany;
 • bez výslovného písemného povolení nahrávat, zveřejňovat, zasílat emailem, vysílat či jakkoliv jinak zpřístupňovat jakékoliv nevyžádané či nepovolené reklamy, propagační materiály, či jakoukoliv jinou formu nabídky;
 • podněcovat či podporovat ostatní, aby se vůči jakékoliv osobě dopustili protiprávního chování nebo aby jí způsobili újmu na zdraví či škodu na majetku;
 • shromažďovat či uchovávat osobní údaje o návštěvnících; nebo
 • obejít, zneškodnit či jakkoliv jinak zasáhnout do vlastností webových stránek souvisejících s jejím zabezpečením.

9. Odmítnutí odpovědnosti

VEŠKERÝ OBSAH GLASDONU A TYTO WEBOVÉ STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY NA PRINCIPU “JAK STOJÍ A LEŽÍ”. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH GLASDONU POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. GLASDON SE ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM PŘÍMO ANI NEPŘÍMO NEZAVAZUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE BUDOU TYTO WEBOVÉ STRÁNKY FUNKČNÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ TOHO, ŽE BUDOU WEBOVÉ STRÁNKY NEPORUŠENÉ, BEZPEČNÉ A BEZ VIRŮ, ČERVŮ ČI JINÉHO MALWARU. GLASDON NEZARUČUJE, ŽE OBSAH GLASDONU ČI JAKÝKOLIV OBSAH VYTVOŘENÝ WEBOVÝMI STRÁNKAMI ČI PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK BUDE SPRÁVNÝ, AKTUÁLNÍ ČI JAKKOLIV JINAK SPOLEHLIVÝ. RADY ANI INFORMACE OBDRŽENÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK ČI SLUŽEB NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, KTERÉ NEJSOU VÝSLOVNĚ UVEDENÉ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽITÍ.

GLASDON DO PLNÉHO ROZSAHU POVOLENÉHO RELEVANTNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY ODMÍTÁ VLASTNÍM JMÉNEM I JMÉNEM PŘIDRUŽENÝCH STRAN VEŠKERÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ NEPŘÍMÉ ČI STATUÁRNÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ NEPŘÍMÉ ZÁRUKY VLASTNICTVÍ, PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI K URČITÉMU ZÁMĚRU A NEPORUŠENÍ PRÁV.

10. Odškodnění.

Souhlasíte s tím, že Glasdon a jeho nástupníky, zástupce, a přidružené společnosti, mimo jiné včetně Glasdon Group Limited (kolektivně „Přidružené strany“) odškodníte, budete bránit, a zbavíte odpovědnosti v případě jakýchkoliv závazků, ztrát a nákladů, včetně přiměřených nákladů na advokáta souvisejících s Vaším porušením těchto Podmínek či použití webových stránek nebo služeb. Tento oddíl bude platný i po ukončení či vypršení platnosti těchto Podmínek použití.

11. Omezení odpovědnosti.

GLASDON ANI PŘIDRUŽENÉ STRANY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, SOUVISEJÍCÍ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD VE FORMĚ UŠLÝCH PŘÍJMŮ ČI ZTRÁTY DAT, KTERÉ VZNIKNOU NEBO BUDOU VÝSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ČI OBSAHU GLASDONU, POD ŽÁDNOU TEORIÍ PRÁVA, ANI V PŘÍPADĚ UPOZORNĚNÍ NA TAKOVÉ ŠKODY A BEZ OHLEDU NA SELHÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČELŮ JAKÉHOKOLIV OMEZENÉHO OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU. SOUHLASÍTE, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE GLASDON ČI PŘIDRUŽENÉ STRANY BUDOU NÉST ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLIV PRÁVNÍM NÁROKEM SPOJENÝM S WEBOVÝMI STRÁNKAMI ČI SLUŽBAMI NA NICH POSKYTOVANÝCH, NEBUDE TATO ODPOVĚDNOST VYŠŠÍ NEŽ £100.

12. Odkazy na jiné webové stránky.

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Nejsme zodpovědní za obsah, správnost či názory vyjádřené na takových webových stránkách, ani takové stránky neprošetřujeme, nesledujeme ani nekontrolujeme z hlediska správnosti či úplnosti. To, že se na našich webových stránkách nachází odkaz na jiné webové stránky, neznamená, že takové webové stránky schvalujeme či podporujeme. Pokud se rozhodnete naše webové stránky opustit a vstoupit na webové stránky třetích stran, činíte tak na vlastní riziko.

13. Autorská práva a zástupci pro autorská práva.

Oznámení a žádost o zastavení šíření

Glasdon respektuje duševní vlastnictví druhých; webové stránky a služby nicméně obsahují informace, které jsou poskytovány či získávány ze zdrojů třetích stran. Pokud máte za to, že je čímkoliv na webových stránkách porušován Váš materiál chráněný autorským právy, můžete nám to oznámit prostřednictvím písemného prohlášení, které odešlete zástupci Glasdonu pro autorská práva na email privacypolicy@glasdon-uk.co.uk. Tento email musí obsahovat: (1) elektronický či vlastnoruční podpis osoby autorizované jednat jménem vlastníka obsahu chráněného autorskými právy, která byla údajně porušena; (2) popis obsahu chráněného autorskými právy, o kterém tvrdíte, že u něj došlo k porušení autorských práv, včetně adresy webových stránek, kde se nachází Váš obsah chráněný autorskými právy, nebo kopie obsahu chráněného autorskými právy; (3) popis materiálu, který podle Vás porušuje daná autorská práva, nebo jeho umístění na webových stránkách; (4) kontaktní údaje, včetně adresy, telefonního čísla a emailové adresy; (5) prohlášení, ve kterém uvedete, že v dobré víře máte za to, že k použití materiálu, u kterého byly údajně porušena autorská práva, došlo bez povolení vlastníka autorských práv, zástupce pro autorská práva, či příslušných právních předpisů; a (6) prohlášení, pod hrozbou sankce v případě křivé výpovědi, že jsou výše uvedené informace ve Vašem oznámení správné a že jste vlastníkem autorských práv, nebo že jste oprávněný jednat jménem vlastníka autorských práv.

Protioznámení

Pokud máte za to, že jakýkoliv obsah, který jste v minulosti vložili na webové stránky a který byl smazán (nebo ke kterému byl znemožněn přístup) neporušuje autorská práva, nebo že máte od vlastníka autorských práv, zástupce pro autorská práva, nebo dle příslušných právní předpisů povoleno s daným obsahem nakládat a zveřejňovat ho, můžete poslat protioznámení prostřednictvím písemného prohlášení, které odešlete zástupci Glasdonu pro autorská práva na email privacypolicy@glasdon-uk.co.uk. Tento email musí obsahovat: (1) Váš elektronický či vlastnoruční podpis; (2) popis obsahu, který byl odstraněn, nebo ke kterému by znemožněn přístup, a jeho umístění na webových stránkách před smazáním či znemožněním přístupu; (3) prohlášení, že v dobré víře máte za to, že byl obsah smazán nebo znepřístupněn chybně nebo důsledkem nesprávné identifikace obsahu; a (4) Vaše jméno, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu, prohlášení, že souhlasíte s jurisdikcí federálního soudu pro oblast, ve které se nachází Vaše bydliště, a prohlášení, že přijmete písemnosti od osoby, který nám oznámila údajné porušení autorských práv daného obsahu. Pokud zástupce Glasdonu pro autorská práva obdrží protioznámení, Glasdon může poslat kopii daného protioznámení straně, která podala původní stížnost, a informovat ji, že Glasdon může během 10 pracovních dní obsah znovu umístit na webové stránky či ho znovu zpřístupnit. Pokud vlastník autorských práv nepodá žalobu a nepožádá o vydání rozhodnutí proti poskytovateli obsahu, členovi či uživateli, smazaný obsah může být znovu umístěn na webové stránky, nebo znovu zpřístupněn, a to během 10-14 pracovních dnů, případně po delší době od obdržení protioznámení, a to zcela dle uvážení Glasdonu.

14. Dodržování právních předpisů.

Souhlasíte, že budete dodržovat platné národní a mezinárodní právní předpisy, statuty, nařízení a vyhlášky související s Vaším používáním webových stránek a obsahu Glasdonu, který je na nich poskytován.

15. Ostatní.

Tyto Podmínky jsou upravovány a vykládány v souladu s právními přepisy Spojeného království (bez ohledu na střet právních zásad). Souhlasíte, že využíváním našich služeb a vstupem na naše webové stránky, které podléhají těmto Podmínkám použití, uskutečňujete transakce ve Spojeném království a podléháte jurisdikci tamních soudů. Jakákoliv sporná záležitost, kterou přednesete v souvislosti s webovými stránkami (a/nebo jakýmikoliv informacemi, dokumenty, produkty nebo službami souvisejícími s webovými stránkami) musí být přednesena běhen jednoho (1) roku od vzniku předmětu sporné záležitosti. V opačném případě se vzdáváte práva takovou spornou záležitost přednést a musí být přednesena u soudu ve Spojeném království. Dále souhlasíte s osobní příslušností soudu a místa konání u jakéhokoliv z takových soudů (a vzdáváte se práva vůči tomu vznést námitku). Veškeré jednání podléhá omezením uvedeným v těchto Podmínkách. Jazyk použit v těchto Podmínkách má být vykládán dle jeho spravedlivého významu a nemá být vykládán výhradně ve prospěch ani v neprospěch žádné strany. Tyto Podmínky a všechny začleněné podmínky a Vaše údaje mohou být automaticky, dle našeho uvážení, v případě akvizice, prodeje či fúze přiděleny třetí straně. Pokud bude jakákoliv část těchto Podmínek uznána za neplatnou či nevymahatelnou, bude taková část vykládána v souladu s příslušnými právními předpisy a zbylé části Podmínek zůstanou zcela platné a účinné. Tam, kde budou webové stránky či cokoliv související s webovými stránkami v rozporu či v nesouladu s těmito Podmínkami, budou mít převahu tyto Podmínky. Pokud nebudeme vymáhat jakékoliv ustanovení těchto Podmínek, neznamená to, že je takové ustanovení, či právo takové ustanovení vymáhat, zrušeno. Naše práva dle těchto Podmínek přetrvávají i v případě zrušení těchto Podmínek.