Často kladené dotazy

Kontrolní seznam zimní bezpečnosti pro facility manažery

Kombinace temného počasí, vlhkosti a chladnĕjších podmínek v podzimních a zimních mĕsících představuje zvýšená rizika, která mohou přispĕt k vyšší míře uklouznutí nebo zakopnutí na pracovišti.

Zimní prostředí scéna snĕhu

Posouzení rizik a přijetí preventivních opatření v nadcházející zimĕ vám pomůže zajistit bezpečnost zamĕstnanců a návštĕvníků ve vašem zařízení.

Podívejte se na tento 5-ti bodový kontrolní seznam a ujistĕte se, že vy, vaši zamĕstnanci a vaše zařízení jsou připraveni na chladnĕjší mĕsíce.


Winter Safety Tick Box

1) Navštĕvujte rizikové oblasti víckrát

Identifikujte všechny venkovní oblasti, používané chodci na vašem pozemku a zařízení, a zvýraznĕte prioritní trasy, které by mohly být ovlivnĕny ledem, námrazou a snĕhem.

Stezky a chodníky

Schody

Šikmé oblasti

Parkovištĕ

Ostatní smíšené oblasti vozidel/chodců

Zmĕny úrovnĕ zemĕ

Vchody/východy vč. nouzových východů

Oblasti ve stínu nebo mokru

Zkratky


Winter Safety Tick Box

2) Zimní bezpečnostní zařízení

Nyní je čas zkontrolovat zimní bezpečnostní vybavení a posoudit stav zásob soli:

Kontrolní seznam zimní bezpečnosti pro facility manažery


Winter Safety Tick Box

3) Role a odpovĕdnosti

Udržování bezpečnosti na pracovišti je zásadní v každé organizaci. To je obzvláštĕ důležité v chladném počasí, kdy je led a sníh převládajícím a naléhavým problémem.

Zajištĕním delegace určitých rolí a povinností vedoucím pracovníkům zajistí, že vaše bude vaše firma připravena v případĕ nepříznivého počasí.


Winter Safety Tick Box

4) Kontrola počasí


Jediným způsobem, jak zůstat připraven a zabránit tvorbĕ ledových povrchů, je monitorovat teploty, držet krok s nejnovĕjšími předpovĕďmi počasí a podle toho jednat, když teploty klesnou na 2,2 °C (36 °F) a níže.

Otázky?

Můžete nĕjak vylepšit postupy monitorování teplot?

Mohla by pomoci mobilní aplikace nebo inteligentní meteorologická stanice?


Winter Safety Tick Box

5) Tipy pro zimní bezpečnost

Přihlašte se k odbĕru varování o počasí, ovlivňující vaši oblast

Před zahájením akce nečekejte na teplotu 0 °C nebo nižší. Jasná obloha bĕhem klidné a chladné noci může vést k přízemnímu mrazu, i když je teplota vzduchu nad 0 °C

Rozmetací sůl nefunguje okamžitĕ a potřebuje dostatek času k rozpuštĕní a funkčnosti. Nejlepší časy na posyp jsou proto brzy večer, než se usadí mráz a/nebo brzy ráno, předtím, než dorazí zamĕstnanci a návštĕvníci

Upřednostnĕte všechny venkovní lávky nebo nadjezdy ve vašem areálu, protože je pravdĕpodobnĕjší, že zamrznou nejdříve

Při posypu dávejte zvláštní pozornost na svahy, schody a nerovné trasy

Pokud snĕžilo, přesmĕrujte pĕší provoz na vyčištĕné trasy a rozložte posyp na první vrstvĕ snĕhu


Chcete-li získat další informace o jakémkoli z výše uvedených produktů nebo máte jakýkoliv jiný dotaz, pošlete nám e-mail dotazy@glasdon.com, využijte naší funkce LiveChat v dolní části této stránky, nebo požádejte o hovor.

pondělí 21. října 2019