Často kladené dotazy

Jak důležitá je grafika a značení?

Často je přehlížena důležitost jasných, důsledných a viditelných grafik a značek v recyklačních programech. Avšak tyto prvky hrají klíčovou roli pro úspĕch míry vaší recyklace. Obrázky a text mohou pomoci posílit vaše recyklační sdĕlení a zároveň vzdĕlávat procházející uživatele. Sestavili jsme nĕkolik tipů, které vám pomohou ve vašem programu maximálnĕ využít grafiku a značení.

Graphics and Signage FAQ


Udržujte stálé standardy

Zpočátku si mohou lidé rozvinout očekávání vašeho recyklačního programu a začít si spojovat různé barvy a fonty s různými druhy odpadu. Je důležité zajistit, že jakmile materiály přiřadíte ke konkrétnímu návrhu – budete se ho držet. Uživatelé tak v průbĕhu času nemusí číst obrázky ani text, uvidí nápisy a budou schopni určit, který materiál se zde sbírá.

TIP: Společnosti se mohou řídit standardizovanými recyklačními barvami přijatými vládou nebo místními orgány v programech pro odpady a recyklaci, aby byla zajištĕna konzistence.


Použijte obrázky

Je důležité používat obrázky a nikoli pouze text na vašem recyklačním značení. Lidé mají jen pár vteřin na to, aby udĕlali správné rozhodnutí a lidský mozek dokáže zpracovat obraz rychleji než text. Nejlepší je, aby vaše obrázky a text byly zachovány jednoduché proto, aby je bylo možné vidĕt, přečíst a rozpoznat z krátké vzdálenosti.

TIP: Udržujte jednoduchost – příliš mnoho obrázků a textu může uživatele zmást, což by mohlo poškodit participaci na recyklaci.


Zdůraznĕte všechny nestandardní materiály

Vaše organizace může shromažďovat a recyklovat materiál, který je považován za nestandardní nebo jedinečný; například boty, sluneční brýle nebo krabice na pizzu. Pokud tomu tak je, musíte se ujistit, že se to odráží na vašem označení odpadu. Lidé si nemusí být vĕdomi, že váš recyklační program obsahuje jedinečný materiál, a mohli by si myslet, že odpad patří do smíšeného koše.

TIP: Můžeme přizpůsobit vaše nádoby na třídĕní odpadu, aby bylo možné přidat jakýkoli libovolný materiál, stejnĕ jako přidat nestandardní barvy a logo.

Graphics and Signage FAQ


Viditelnost

Aby byly vaše značení účinné, musí být viditelné! Nejbĕžnĕjší umístĕní je na přední stranĕ koše a víku. Musíte také zajistit, aby vaše značení bylo viditelné z krátké vzdálenosti, aby uživatelé, blížící se ke kontejneru, mohli rychle učinit správné rozhodnutí.

TIP: Doporučujeme koš s dodatečným označením, které umisťuje recyklační zprávu v zorném poli uživatele – vaše značení bude tĕžko přehlédnutelné!


Buďte aktuální

Recyklační zákony se neustále mĕní, takže je důležité se ujistit, že upravujete svůj recyklační program tak, aby zahrnoval nejmodernĕjší materiály. Pravdĕpodobnĕ budete muset aktualizovat svoje existující značení tak, aby do vaší sbírky zahrnuly všechny nové doplňky (nebo odstranily přebytečné). Nesprávné značení může narušit soudržné úsilí o recyklaci.

TIP: Možná zajistĕte, aby byl nĕkdo ve vašem týmu zodpovĕdný za udržování aktuálních recyklačních zákonů a zásad.


Standardní recyklační grafika

Pro usnadnĕní recyklace nabízíme standardní barvy a grafiku pro každý z různých typů nádob na třídĕní odpadu. To vám umožní ujistit se, že používáte jasné, čitelné a srozumitelné označení pro váš recyklační program.

Graphics and Signage FAQ

Pokud potřebujete poradit při označování nebo chcete vytvořit vlastní personalizované kontejnery, kontaktujte nás!

pátek 6. září 2019